Privaatsuspoliitika


Royal Records OÜ (edaspidi Royalrecords.ee) austab enda kliente ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Royalrecords.ee tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Kliendi isikuandmete töötlemisel rakendab Royalrecords.ee kõiki seadustega nõutavaid hoolsus- ja turvameetmeid, millega tagatakse kliendi isikuandmete eesmärgipärane töötlemine ning kaitstakse isikuandmeid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest. Käesoleva privaatsuspoliitika eesmärk on anda Teile teavet kliendi isikuandmete töötlemise kohta Royalrecords.ee poolt.

Isikuandmete vastutav töötleja on:

Royal records OÜ

Registrikood: 14595540

Aadress: C. R. Jakobsoni tn. 14, Kesklinna linnaosa, Tallinn Harju maakond 10128

E-postiaadress: info@royalrecords.ee

ISIKUANDMED

Isikuandmed on kõik füüsilist isikut käsitlevad ja tema kohta kogutavad andmed, mis võimaldavad teda identifitseerida. Oma teenuste osutamiseks peab Royalrecords.ee töötlema muuhulgas järgmisi andmeid: Ees- ja perekonnanimi; telefoninumber ja e-postiaadress; postiaadress; pangakonto number; Teie veebisaidil tehtud ostude ja muu tegevuse ajalugu; Teiega seotud kirjavahetuste ja vestluste ajalugu, et vastata küsimustele, mis puudutavad Teie tellimust. Mugavuse tagamiseks võite lisaks esitada meile ka järgneva info: sugu ja sünnikuupäev. Need andmed ei ole kohustuslikud ning on ette nähtud e-poe Royalrecords.ee mugavamaks kasutamiseks.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Isikuandmete töötlemine tähendab kõiki isikuandmetega tehtavaid toiminguid, muu hulgas kliendi isikuandmete kogumine, salvestamine, hoidmine, korrastamine, kasutamine, parandamine, edastamine ja kustutamine Royalrecords.ee poolt. Kõiki eespool loetletud toiminguid käsitletakse isikuandmete töötlemisena olenemata sellest, kas need on automaatsed või mitte. Royalrecords.ee töötleb eelkõige privaatsusteate punktis 1. toodud isikuandmeid, kuid võib töödelda ka muud kliendiga seotud teavet, kui selleks on põhjendatud vajadus seoses lepingute täitmisega ja kui selliste andmete töötlemine ei ole seadusega vastuolus. Isikuandmete töötlemine (sh. säilitamine ja arhiveerimine) toimub Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi isikuandmete kaitset puudutavate õigusaktide alusel reeglina Euroopa Liidu territooriumil. Kliendi isikuandmeid säilitatakse seaduses sätestatud tähtajaks. See tähendab, et kliendi andmed hävitatakse mitte vähem kui 5 (viie) aasta möödumisel pärast kliendiga suhte lõpetamist, eeldusel, et kliendi ja Royalrecords.ee vahel ei ole käimasolevaid vaidlusi ning puudub muu õigustatud huvi nende andmete säilitamiseks. Kui kliendi isikuandmete säilitamiseks on Royalrecords.ee õigustatud huvi (nt tõendamiseks vaidluses), Royalrecords.ee kord aastas nende andmete jätkuva säilitamise vajalikkust. Kui kliendisuhte lõppemisest on möödunud vähemalt 5 (viis) aastat, kuid seadusest tuleneb pikem tähtaeg nende andmete või dokumentide säilitamiseks, säilitatakse dokumente kauem. Näiteks nõuab raamatupidamisseadus lepingute ja dokumentide säilitamist vähemalt 7 aastat pärast tehingu toimumist.

Royalrecords.ee on isikuandmete vastutav töötleja, Royalrecords.ee edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekesus AS-ile.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK JA ALUS

Royalrecords.ee peamised eesmärgid kliendi isikuandmete töötlemisel on järgmised: kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks; pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks; kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente Royalrecords.ee tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest; menetleda tõhusalt Teie päringuid ja kaebusi; analüüsida kliendi rahulolu ning eelistusi seoses Royalrecords.ee toodete ja teenustega, et tõhustada toodete ja teenuste arendamist ja turundust. Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on pakkumiste, tellimuste ja müügiprotsessi täitmine ja Royalrecords.ee ettevõttesisene aruandlus (kokkuvõtted, raportid jms). Turundusinfo saatmiseks kasutatakse isikuandmeid vaid kasutaja eelneval nõusolekul. Royalrecords.ee saadab klientidele uudiskirju ning pakkumisi kliendi e-maili aadressile ainult juhul, kui klient on selleks avaldanud soovi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks. Kliendil on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid, mis asuvad kirja jaluses. Royalrecords.ee võib töödelda kliendi isikuandmeid ka muudel eesmärkidel, kui need on vajalikud seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks või kui sellised eesmärgid on õigustatud kliendiga sõlmitud lepingute täitmiseks.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÜLDPÕHIMÕTTED

Royalrecords.ee töötleb kliendi isikuandmeid õiglaselt, seaduses ettenähtud viisil ja ulatuses. Royalrecords.ee ja tema töötajad võtavad kliendi isikuandmete töötlemisel kõik seadusega ettenähtud hoolsus- ja turvameetmed, tagamaks, et kliendi isikuandmeid töödeldakse üksnes eesmärgipäraselt, ja kaitsmaks kliendi isikuandmeid tahtmatu või loata kasutamise, avalikustamise või hävitamise eest. Royalrecords.ee jaoks on isikuandmete terviklus ja selle tagamine klientide teenindamiseks ülioluline. Töötlemise eesmärgi seisukohast valed isikuandmed kustutatakse või parandatakse. Royalrecords.ee rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETE EDASTAMINE JA AVALIKUSTAMINE

Volitatud isikutele edastatakse Teie isikuandmeid vaid Royalrecords.ee korraldusel ning samal eesmärgil nende töötlemiseks, kui Royalrecords.ee seda teeb. Volitatud töötlejateks võivad olla näiteks serveriteenuse pakkuja või Royalrecords.ee raamatupidamisteenuse pakkuja aga mitte ainult. Kui Royalrecords.ee volitab kedagi Teie isikuandmeid töötlema, sõlmitakse volitatud töötlejatega sellekohased lepingud ning info neis sisalduvate tingimustega tutvumise kohta tehakse Teile teatavaks käesoleval leheküljel.

Royal records OÜ poolt Volitatud töötlejad:

Zone Media OÜ – IT teenused, Lõõtsa 5, 11415 Tallinn, info@zone.ee, (+372) 6886886

KLIENDI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED SEOSES ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEGA

Klient võib Royalrecords.ee-lt igal ajal nõuda teavet Royalrecords.ee poolt tema kohta kogutud isikuandmete kohta. Selleks esitab klient Royalrecords.ee-le kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis asjakohase taotluse. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või isiklikult allkirjastatud). Royalrecords.ee rahuldab taotluse viie viivitusteta kuid mitte enam kui 30 tööpäeva jooksul pärast kliendilt taotluse saamist. Royalrecords.ee võib eespool osutatud teabe edastamisest keelduda seaduses ettenähtud juhtudel ja ulatuses. Klient võib nõuda tema poolt Royalrecords.ee-le esitatud andmete parandamist, kui Royalrecords.ee poolt töödeldavad isikuandmed kliendi kohta on ebaõiged. Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadust või muust õigusaktist. Kliendil on alati õigus pöörduda oma isikuandmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.